Een goed onderbouwde locatie voor uw (bouw)plan

In een locatieonderzoek worden de verschillende eigenschappen van mogelijke locaties voor een (bouw)plan met elkaar vergeleken.

Locatieonderzoek bij bouwprojecten

In een locatieonderzoek worden de verschillende eigenschappen van mogelijke locaties voor een (bouw)plan met elkaar vergeleken. Dat kunnen reeds aangewezen locaties zijn of nog nader te verkennen locaties of een combinatie ervan. Op basis van het programma (van eisen) van de beoogde ontwikkeling worden toetsingscriteria opgesteld aan de hand waarvan later de voorkeurslocatie moet worden bepaald.

Voorbeelden van toetsingscriteria bij locatieonderzoek zijn:

  • passend in toekomstvisie
  • eigendomssituatie percelen
  • landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing
  • huidige planologische regeling
  • infrastructuur / ontsluiting / verkeerscirculatie / parkeren
  • planologische belemmeringen
  • milieukundige / archeologische belemmeringen
  • kostenverhogende factoren zoals aanleg voorzieningen (leidingtracÊs, etc.)
  • uitbreidbaarheid en/of flexibiliteit voor de toekomst
  • combinatiemogelijkheid met aanverwante functies (maatschappelijk vastgoed)

Wat Regent doet in locatieonderzoek trajecten:

Bovengenoemde criteria werken wij concreet uit op basis van het gewenste (bouw)plan. Vervolgens kennen wij scores en wegingen toe aan het belang van de verschillende eigenschappen van de locaties. Dat doen wij in samenspraak met de opdrachtgever (gebruiker), doorgaans met de gemeente en met eventuele stakeholders.

Op basis van de vastgestelde toetsingscriteria beoordelen we de locaties. Uiteindelijk komt hieruit een voorkeurslocatie, die we middels een korte rapportage onderbouwen met de resultaten van het locatieonderzoek.

Op deze manier heeft u een goed onderbouwde locatie voor uw (bouw)plan en kunt u hiermee verder in de voorbereiding naar een daadwerkelijke uitvoering.

Heeft u vragen over deze dienst in relatie tot uw project of plan? Neemt u gerust contact op met Regent Vastgoedmanagement & Advies.


Gerelateerde projecten: