Betere leerprestaties door goede huisvesting

Fusies, onderwijskundige vernieuwingen, technische veroudering of gewenste samenwerkings-verbanden vereisen aanpassing, uitbreiding en nieuwbouw van onderwijsgebouwen.

Een huisvestingsvraagstuk begint met een visie op het onderwijs van de toekomst

Fusies, onderwijskundige vernieuwingen, technische veroudering of gewenste samenwerkings-verbanden vereisen aanpassing, uitbreiding en nieuwbouw van onderwijsgebouwen. Een huisvestingsvraagstuk begint met een visie op het onderwijs van de toekomst. Pas als de onderwijsvisie helder is en gedragen wordt, kan de vertaling plaatsvinden naar ontwerp en gebouw.

Samen met onze opdrachtgevers en gebruikers ontwikkelen we een breed gedragen visie en helder geformuleerde ambitie en vertalen we het onderwijsconcept naar een optimale onderwijsomgeving. Kernbegrippen waaraan een schoolomgeving moet voldoen zijn; duurzaam, functioneel, open, licht, gezond en veilig. De sfeer en uitstraling moet passen bij de identiteit, unieke kenmerken en cultuur van de school. Dat geldt zowel bij nieuwbouw als bij herontwikkeling van bestaande gebouwen.

Regent heeft de kennis en ervaring om deze trajecten te managen. We ondersteunen uw vertaalslag van onderwijsvisie naar ruimtebehoefte met behulp van een gedegen huisvestingsstudie. Vervolgens stellen wij met u de ontwerpkaders op en geven sturing aan het ontwerpproces al of niet gecombineerd met de aanbesteding.

Duurzaamheid en het thema ‘Frisse Scholen’ staan bij ons hoog op de agenda, want een prettig en gezond klimaat zorgt voor betere leerprestaties. Naast het investeringsvraagstuk wordt nadrukkelijk gekeken naar de exploitatiebegroting. In de uitvoeringsfase zorgen wij ervoor dat het project wordt gerealiseerd conform de uitgangspunten.

Onze drive is een onderwijsomgeving die op alle niveaus voldoet aan de visie en ambitie, kwalitatief goed en duurzaam is en in de toekomst kan transformeren met de veranderende vraag.


Gerelateerde projecten: